Gwarancja i reklamacje

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji produktów widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Większość produktów objęta jest 2 letnią gwarancją.

8. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1 Netradus Polska sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w babyclub.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, objęte 2 letnim okresem gwarancji (liczonym od daty odebrania towaru), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

8.2. Netradus Polska sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@babyclub.pl. lub biuro@netradus.pl Spółka Netradus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.
8.4 Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Kupujący traci powyższe uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką pocztową na adres:


Netradus Polska sp. z o.o.
  Sztombergi 100, 28-200 Staszów 

 
Do odsyłanego towaru należy dołączyć zawiadomienie zawierające dokładny opis reklamacji i określające żądanie wynikające z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
  Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i o jej wyniku poinformuje Klienta drogą mailową bądź telefoniczną.


Wzór zawiadomienia do pobrania:
Formularz reklamacji lub zwrotu towaru, wersja w PDF
Formularz reklamacji lub zwrotu towaru, wersja w WORD

 
Towar przyjęty do reklamacji zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny (lub inny w uzgodnieniu z Klientem). Koszty wysyłki sprawnego lub nowego towaru (takiego samego lub podobnego wagowo oraz gabarytowo) do Klienta ponosi Sklep;
 

 W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania wadliwego towaru do Sklepu poniesione przez Klienta ponosi Sklep.

8.5. Netradus Polska sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.6. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania spornych reklamacji lub dochodzenia roszczeń, na co Sklep wyraża zgodę. W tym celu można zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów lub do innych organizacji chroniących konsumentów, np. Federacja Konsumentów (pod darmowym numerem 800-007-707) lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (adres email: porady@dlakonsumentow.pl).

Konsument może złożyć swoją skargę również. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


                                                                                       9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 9.1 Netradus Polska sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Nieprawidłowosci związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić pisemnie na adres siedziby spółki, mailowo na adresy sklep@babyclub.pl, biuro@netradus.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce "Kontakt".

9.3 W reklamacji Klient powiniena podać swoje imię i nazwisko, adres korepsondencyjny lub mailowy, rodzaj i datę wystapienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.4 Netradus Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta w tym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

pixelpixelpixelpixel